Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Haja-asutusalueen jätevedet

Asumisessa syntyvät lietteet lietteet kuuluvat jätelain nojalla kunnan järjestämisvastuulle. Lietteillä tarkoitetaan saostus- ja umpisäiliöiden lietteitä sekä niihin rinnastettavissa olevia lietteitä, kuten pienpuhdistamoiden lietteitä.

Kiinteistön haltija vastaa lietekaivojen tyhjennyksistä.

Lietehuolto on järjestetty koko jätelautakunnan toiminta-alueella kiinteistön haltijan järjestämänä, mikä tarkoittaa, että kiinteistön omistaja/haltija vastaa itse tyhjennysten tilaamisesta haluamaltaan yrittäjältä.  Kuljetusyrittäjän  tulee olla hyväksyttynä ELY-keskuksen ylläpitämään jätteenkuljetusrekisteriin sekä yrittäjällä tulee olla voimassa oleva liikennelupa.

Kuljetuksen suorittavan kuljetusyrittäjän tulee täyttää tyhjennyksestä jätelain edellyttämä siirtoasiakirja. Kiinteistön haltijan tulee myös pitää kirjaa toteutuneista lietekaivottyhjennyksistä kiinteistöillä. Siirtoasiakirja tulee olla mukana kuljetuksen aikana ja se annetaan kuljetuksen päätyttyä jätteen vastaanottajalle jätevedenpuhdistamolle. Jätteen haltijan ja vastaanottajan on säilytettävä allekirjoittamansa asiakirja tai sen jäljennös kolme vuotta. Lietteen käsittelylaskutus tapahtuu siirtoasiakirjaan merkityn lietemäärän perusteella.
Alueella toimivat jätteenkuljetusrekisteriin hyväksytyt kuljetusyrittäjät on koottu listaan:

 

Laskutus

Kannonkoskella, Karstulassa, Kinnulassa, Kivijärvellä, Multialla, Petäjävedellä, Saarijärvellä ja Uuraisilla lietteiden käsittelymaksun laskuttaa Sammakkokangas Oy. Sammakkokangas Oy laskuttaa lietteiden käsittelymaksun muun jätehuollon laskutuksen yhteydessä kuljetusyrittäjän antamien tietojen mukaan sekä kunnan hyväksymien jätevesitaksojen mukaisesti. Kuljetusyrittäjä laskuttaa vain kuljetuksen osuuden oman hinnastonsa mukaisesti.

Hankasalmella, Pihtiputaalla, Viitasaarella ja Äänekoskella jätehuoltoviranomainen seuraa lietekaivojen tyhjennysten toteutumista, mutta Sammakkokangas ei hoida laskutusta lietteiden käsittelymaksujen osalta. Käsittelymaksut näissä kunnissa laskuttaa joko itse peruskunta tai kuljetusyrittäjä samalla kun laskuttaa tyhjennyksen kuljetuksen osuutta. Käsittelymaksut perustuvat kunnan hyväksymiin jätevesitaksoihin.

 
Jätevedenpuhdistamojen käsittelymaksut 2024 (sis. alv 24%)
Kunta Saostussäiliö €/m³ Umpikaivo €/m³ Umpikaivo vain wc-vedet €/m³
Hankasalmi
Kannonkoski 14,43 7,22
Karstula 18,02 8,48
Kinnula 26,04 16,12
Kivijärvi 12,40 12,40
Multia 12,32 12,32
Petäjävesi 14,52 4,00 6,87
Pihtipudas 8,75 5,94
Saarijärvi 19,39 9,69
Uurainen 15,62 13,02
Viitasaari 19,15 6,31
Äänekoski Teräväniemi  8,64 5,38
Äänekoski Sumiaisten pumppaamo  15,45 5,99
Äänekoski Tihusuon puhdistamo (Konginkangas) 35,98 12,67

Lieteperusmaksu

Lieteperusmaksu laskutetaan niiltä kiinteistöiltä, joilla on jokin tyhjennettävä saostus- tai umpisäiliö tai muu niihin rinnastettava säiliö. Jos kiinteistö kuuluu viemäriverkkoon tai kiinteistöllä on vain kantovesi, ei perusmaksussa laskuteta lietehuollon-osuutta kiinteistöltä.

Lieteperusmaksu 8,29 € / vuosi vakituiset kiinteistöt ja 5,46 € / vuosi vapaa-ajankiinteistöt. Hinnat sis. alv 24 %. Hinnat ovat vuoden 2024 jätetaksasta.

Lieteperusmaksulla katetaan lietehuollosta aiheutuvat viranomaiskulut, rekisterin ylläpito, seuranta ja neuvonta. Jätehuoltoviranomainen ylläpitää kuljetusrekisteriä, jonka avulla pystytään valvomaan lietehuollon asetusten mukaisia tyhjennysvelvoitteita.

Lietteen omatoiminen käsittely

Jätehuoltomääräysten mukaan asumisessa syntyvien lietteiden pienimuotoinen omatoiminen käsittely lannoitustarkoituksessa pellolle on sallittu kiinteistöille, joilla on omassa hallinnassa ja viljelyksessä olevaa peltoa. Lietteet voi käsitellä ja tyhjentää itse, mikäli käytössä on siihen soveltuva kalusto. Omatoimista lietteiden käsittelylupaa tulee hakea kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselta. Lietteiden omatoimisessa käsittelyssä on huomioitava, että

  • Liete hygienisoidaan kalkkistabiloimalla tai jollain muulla hyväksyttävällä tavalla. Kalkkistabilointiohje
  • Käsitellyn lietteen pH-arvo tulee tarkastaa ennen lietteen levittämistä peltoalalle. Näin varmistetaan lietteen riittävä hygienisoituminen ja taudinaiheuttajien tuhoutuminen.
  • ​Luvan piiriin voi oman kiinteistön lisäksi liittää myös enintään neljän naapuri kiinteistön lietteiden omatoimisen käsittelyn. Luvanhaltijan on ilmoitettava kiinteistöjen tiedot jätehuoltoviranomaiselle.
  • Lietteen käsittelyssä ja levityksessä tulee ottaa huomioon myös voimassa olevat ympäristönsuojelu- ja lannoitevalmistelain säädökset.
  • Omatoiminen käsittely edellyttää aktiiviviljelyä omalla tilalla.
  • Omatoiminen lietteiden käsittely ei vapauta kiinteistöä lieteperusmaksusta.
  • Kaikkien luvan piiriin kuuluvien kiinteistöjen kaivojen tyhjennyksistä on pidettävä kirjaa ja ne on vuosittain 31.12. mennessä esitettävä jätehuoltoviranomaiselle.

Saostussäiliön tyhjennysvälin pidentäminen

Jätehuoltomääräysten mukaiset lietekaivojen vähimmäistyhjennysvelvoitteet koskevat kaikkia kiinteistöjä, mukaan lukien vapaa-ajan kiinteistöjä.

  • Saostussäiliöstä liete tulee poistaa vuosittain.
  • Umpisäiliö tulee tyhjentää tarvittaessa.

Mikäli kiinteistön käyttö on vuoden aikana vähäistä, voi kiinteistön saostussäiliölle tyhjennysvälille hakea pidennystä jätehuoltoviranomaiselta. Saostussäiliön pidennetty tyhjennysväli voidaan myöntää vakituiselle kiinteistölle, jossa asuu vakituisesti yksi henkilö, vapaa-ajan kiinteistölle jonka käyttö on vuoden aikana vähäistä tai kiinteistölle jonka saostussäiliöön ohjautuvat vain harmaat jätevedet.

Mikäli lupaa saostussäiliön tyhjennysvälin pidentämiselle ei ole haettu, tulee tyhjennys tilata luvalliselta kuljetusyrittäjältä säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa.

Sakokaivojen tyhjennysvälin pidentäminen

Kantovesi

Mikäli kiinteistöllä on kantovesi, tulee siitä ilmoittaa jäteyhtiölle tai jätehuoltoviranomaiselle kirjallisesti. Lieteperusmaksua ei peritä kantovedellisiltä kiinteistöiltä.