Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Lumperonharjun asemakaavamuutos

Asemakaavan muutos koskee korttelia 606 sekä siihen rajoittuvia katu- ja virkistysalueita. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muodostaa Lumperonharjun alueelle asuinkäyttöön osoitettuja tontteja sekä tarvittaessa joustavoittaa kesäteatterin alueen käyttötarkoitusmerkintää.
Asemakaavamuutoksen pinta-ala on noin kolme hehtaaria. Asemakaavan muutosalue sijoittuu Pieni-Lumperoisen ranta-alueelle osoitteeseen Lumperontie 12.


Asemakaavan muutosalue on rajattu kartalle punaisella pisteviivalla.

Kaavahankkeen vaiheet ja nähtävillä olevat aineistot

Alla olevista valikoista voi tutustua parhaillaan nähtävillä oleviin asiakirjoihin tai aiempien käsittelyvaiheiden nähtävillä olleisiin asiakirjoihin.
Kaavan uusin tai tuleva käsittely-/suunnitteluvaihe on ylinnä.

Kaavaehdotusaineisto on tavoitteena asettaa nähtäville helmi-maaliskuussa 2023.

Lumperonharjun asemakaavamuutoksen luonnosaineisto on asetettu nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Kaavaluonnosaineisto pidetään yleisesti nähtävillä 1.12.2022 – 13.1.2023.

Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus nähtävilläoloaikana esittää mielipiteensä asemakaavan muutosluonnoksesta. Kirjalliset mielipiteet tulee jättää viimeistään 13.1.2023 mennessä osoitteeseen: Saarijärven kaupunki, Kaavoitus, Pl 13, 43101 Saarijärvi tai kirjaamo@saarijarvi.fi.

Asemakaavan muutosluonnos, kaavakartta (PDF)

Asemakaavan muutosluonnos, kaavaselostus (PDF)

Liite 1. Asemakaavan seurantalomake (PDF)

Liite 2. Osallistumis ja arviointisuunnitelma (PDF)

Liite 3. Liito-oravakartoitus 2022 Matoniemi ja Lumpero (PDF)

Liite 4. Lumperonharju tärinälausunto (PDF)

Asemakaavan muutos kuulutettiin vireille 8.9.2022 ja samalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville  (8. – 23.9.2022).

Tutustu myös

Tutustu Pohjoisen Keski-Suomen alueen kuntien kartta-aineistoihin, kartalla näkyvät myös voimassa olevat asema- ja yleiskaavat.

Avaa Karttapalvelu