Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Poikkeaminen ja suunnittelutarve

Ennen rakennus- tai muun lupahakemuksen jättämistä voi olla tarpeen hakea poikkeamista tai/ja suunnittelutarveratkaisua, mikäli hanke poikkeaa esimerkiksi voimassa olevasta kaavasta tai sijoittuu suunnittelutarvealueelle.


 

Kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeamisen maankäyttö- ja rakennuslain nojalla säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista. Kunta voi esimerkiksi myöntää poikkeamisen kaavan määräyksistä, käyttötarkoituksesta, rakennusjärjestyksen määräyksistä ja rakennuskiellosta.

Poikkeamishakemus toimitetaan Saarijärven kaupungin kaavoitukseen. Kaupunginhallitus tekee poikkeamispäätökset.

Maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:ssä tarkoitettuja suunnittelutarvealueita ovat sanotun säännöksen 1 momentissa mainitut alueet, 2 momentissa tarkoitettu rakentaminen sekä kunnan oikeusvaikutteisissa yleiskaavoissa ja rakennusjärjestyksessä (MRL 16 § 3 mom.) määrätyt alueet.  Maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:ssä suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen.

Suunnittelutarvesäännöksiä sovelletaan sellaiseen rakentamiseen, joka ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa (esim. suurnavetta tai halli). Suunnittelutarve voi olla tarpeen myös niillä kaavattomilla alueilla, joilla rakentaminen on tiivistä tai hanke sijoittuu yhdyskuntataloudellisesti epäedullisille alueille. Suunnittelutarvealueella rakennuspaikan vähimmäispinta-ala on 5000 m².

Suunnittelutarveratkaisuhakemus tehdään sähköisessä Lupapiste.fi -palvelussa. Rakennustarkastaja ratkaisee suunnittelutarvekohteet tapauskohtaisesti.

Rakennusvalvontaviranomainen voi myöntää rakennusluvan yhteydessä vähäisen poikkeamisen rakentamista koskevista säännöksistä ja määräyksistä (MRL 175§). Vähäistä poikkeamista ei haeta erikseen, vaan rakennustarkastaja voi todeta lupahakemuksen perusteella poikkeamisen olevan niin vähäinen, että erityistä poikkeamismenettelyä ei tarvita. Vähäisestä poikkeamisesta peritään hinnaston mukainen maksu.

Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu:

  • 400 € (myönteinen)
  • 200 € (kielteinen)
    – lisäksi laskutetaan mm. naapureiden kuulemiset, lehtikuulutukset, kaavaotteet, kopiot
  • Vähäinen poikkeaminen rakennusluvan yhteydessä 75 – 100 €

Poikkeamismenettelystä lisätietoja antaa kaavoitusjohtaja ja suunnittelutarveratkaisuista rakennustarkastaja.

Jouni Vesala

rakennustarkastaja

044 4598 319
jouni.vesala@saarijarvi.fi

Ulla-Maija Humppi

kaavoitusjohtaja

Saarijärven kaavoitus ja maankäyttöpalvelut sekä aluearkkitehtipalvelut

Tiistaisin Karstulassa (huom. varaa aika asiakaskäynnille)

044 4598 405
ulla-maija.humppi@saarijarvi.fi

Tutustu myös

Tutustu Pohjoisen Keski-Suomen alueen kuntien kartta-aineistoihin, kartalla näkyvät myös voimassa olevat asema- ja yleiskaavat.

Avaa Karttapalvelu