Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Tietoa kaavoituksesta

Saarijärven kaupungin kaavoituksessa laaditaan asema- ja yleiskaavoja, joilla määritellään alueiden käyttötarkoitus ja rakentamistapa.

  • Asemakaava on suunnitelma, jolla määritellään alueen käyttötarkoitus ja rakentamistapa. Asemakaavassa tai sen muutoksessa osoitetaan alueen rakennusoikeus sekä rakennusten koko ja sijoittelu. Kaavalla voidaan myös suojella arvokkaita rakennuksia tai ympäristöjä. Lisäksi asemakaavassa määritellään katujen leveyksiä, istutusalueita sekä muita alueen rakenteeseen ja kaupunkikuvaan vaikuttavia asioita. Asemakaavoja laatii kunta.
  • Ranta-asemakaavoilla ohjataan pääasiassa loma-asutuksen rakentamista ranta-alueilla. Ranta-asemakaavan laatii maanomistaja ja kaavan hallinnollinen käsittely hoidetaan kunnassa.
  • Yleiskaavoilla ohjataan maankäyttöä yleispiirteisesti. Yleiskaava voi olla myös suoraan rakentamisen perustana esimerkiksi ranta- ja kyläalueilla.

Kaavoitus toimii kaupunginhallituksen alaisena. Vähäiset asemakaavamuutokset hyväksyy kaupunginhallitus. Yleis- ja asemakaavat sekä merkittävät asemakaavamuutokset hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Valmisteilla olevista ja lähiaikoina vireille tulevista asemakaavahankkeista tiedotetaan kaavoituskatsauksessa.


Aloitteen asema- tai yleiskaavan laatimisesta tai muuttamisesta voi esittää kaavoitusjohtajalle. Ennen aloitteen jättämistä on hyvä tulla keskustelemaan kaavoitusjohtajan kanssa.

Kaavoituksen sopimukset

Kaavoitukseen liittyviä sopimuksia ovat kaavoituksen käynnistämissopimus ja maankäyttösopimus. Maankäyttösopimuksia laaditaan niissä asemakaavahankkeissa, joissa kunta kaavoittaa yksityisen maata ja yksityisen saama hyöty kaavoituksesta on merkittävä.

Kaavoituksen käynnistämissopimuksessa kaupunki sopii yksityisen maanomistajan kanssa kaavahankkeen käynnistämisestä yksityisen omistamalle maalle. Sopimus sisältää yleensä myös maanomistajan ja kaupungin tavoitteet tulevalle kaavoitukselle vaikka kaavan sisällöstä ei käynnistämissopimuksessa voida sopia. Myös syntyneiden kustannusten jakoperiaatteet kirjataan käynnistämissopimukseen.

Maanomistajan osallistumisesta kunnalle aiheutuviin yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin sovitaan ensisijaisesti maankäyttösopimuksin. Myöskään maankäyttösopimuksissa ei kaavojen sisällöstä voida sopia sitovasti vaikka sopimukseen voidaan kirjata sekä maanomistajan että kaupungin tavoitteita. Maankäyttösopimus voidaan sitovasti tehdä vasta sen jälkeen, kun kaavaluonnos tai ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä.

Tutustu myös

Tutustu Pohjoisen Keski-Suomen alueen kuntien kartta-aineistoihin, kartalla näkyvät myös voimassa olevat asema- ja yleiskaavat.

Avaa Karttapalvelu