Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee ympäristösuojelulain, maa-aineslain, vesilain, maasto- ja vesiliikennelain mukaisia lupa- ja ilmoitusasioita sekä jätelain, merenkulun ympäristösuojelulain, eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta annetun lain, sekä maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n asioita.

 

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto, eläinsuojat ja kalankasvatus. Ympäristöluvassa voidaan antaa määräyksiä mm. toiminnan laajuudesta, päästöistä ja niiden vähentämisestä. Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaara.

Ympäristölupahakemus tehdään ympäristönsuojelulaissa tai edelleen -asetuksessa määrätylle lupaviranomaiselle eli aluehallintovirastolle tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Saarijärven alueella valtion lupaviranomaisena toimii Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ja ympäristölupia valvoo Keski-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukselle.


Ympäristöluvan hakeminen

 

Yleinen ilmoitusmenettely

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely on lupamenettelyn kaltainen menettely, joka koskee tiettyjä, vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja kuten esimerkiksi eläinsuojat, sahat, tietyt vaarallisten nestemäisten kemikaalien varastot sekä tietyt elintarvike- ja rehuteollisuustoimintaa harjoittavat. Ilmoitus on tehtävä vähintään 120 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.


Yleinen ilmoitusmenettely

 

Ympäristönsuojelulain mukainen rekisteröinti

Rekisteröitäviä toimintoja ovat suurin osa polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitoksista, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista ja asfalttiasemista. Lisäksi ympäristönsuojelulain liitteessä 2 mainitut kemialliset pesulat ja orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat on rekisteröitävä.

Menettelyn piiriin kuuluvien laitosten tulee tehdä rekisteröinti-ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 90 päivää ennen toiminnan aloittamista.


Lisätietoa ja rekisteröinti-ilmoituslomakkeet

 

Muu ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittaminen

Jos haet kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ympäristö- tai maa-aineslupaa ja hankkeeseesi kytkeytyy myös muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää luvan käsittelijältä lupamenettelyjen yhteensovittamista.


Maa-aineslain mukaan maa-ainesten ja kiviainesten ottamiseen tulee hakea lupa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Maa-ainesten/kiviainesten ottamispaikat on sijoitettava ja ainesten ottaminen järjestettävä niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi ja maa-ainesesiintymää hyödynnetään säästeliäästi ja taloudellisesti eikä toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa.

Lupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvikekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Kotitarveotosta ottajan tulee kuitenkin ilmoittaa valvontaviranomaisille ottamispaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus, kun ottamisalueesta on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä maa-aineksia.

Maa-ainesluvan hakeminen:

Maastoliikennelain 30 §:n mukaan moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Vesiliikennelain 21 §:n mukaan moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla suoritettavien kilpailujen tai harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla vesialueella on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa.

Maastoliikennelain mukaan toistuvaan moottoriajoneuvoilla tapahtuvaan harjoitusten tai kilpailujen järjestämiseen auratulla jääradalla tulee hakea maastoliikennelain mukainen lupa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa.

Puunkaatolupahakemukseen on liitettävä vapaamuotoinen selvitys maa-alueen hallinnasta sekä tonttikartta, johon puut on merkitty. Yhdenkin puun kaataminen voi edellyttää lupaa. Ennen puiden kaatamiseen tai muuhun maisematyöhankkeeseen ryhtymistä on otettava yhteyttä ympäristösihteeriin lupatarpeen arvioimiseksi.

Lupa tarvitaan:

 • asemakaava-alueella
 • ranta-asemakaava-alueella, jos ranta-asemakaavassa niin määrätään. Ennen 1.5.2017 voimaan tulleiden ranta-asemakaavojen alueilla maisematyölupa tulee kuitenkin hakea.
 • yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään
 • alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty

Lupaa ei tarvita:

 • yleis- ja asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten töiden suorittamiseen (esim. kunnallisteknisten töiden vaatimat kaivamiset ja puun kaadot)
 • myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin (vähäisyyden arviointi tapauskohtaista

toimenpiteeseen, joka perustuu yleisistä teistä annetun lain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan


Ympäristönsuojelulain mukaisesti toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta.

Ilmoitus on tehtävä esimerkiksi louhinnasta ja kivenmurskauksesta. Tilapäisiä tapahtumia, joista on tehtävä ilmoitus ovat ulkoilmakonsertit, moottoriurheilukilpailut ja muut suuret yleisötapahtumat, joista saattaa aiheutua meluhaittoja.

Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen tätä ajankohtaa.

Meluilmoituksen tekeminen:

Uusi nitraattiasetus (1250/2014) on annettu 18.12.2014, jonka mukaan eläintiloilla tulee olla käytössä lantavarasto, johon voidaan varastoida koko vuoden aikana muodostuva lantamäärä

Nykyisin puhutaan patteroinnin sijaan lannan varastoinnista aumassa. Ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on tehtävä 14 vuorokautta ennen varastoinnin aloittamista.

Huomioitavaa lanan varastoinnista aumassa:

 • Lannan, jonka kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30%, voidaan varastoida myös aumassa.
 • Auman pohjalle on levitettävä vähintään 20 senttimetrin nestettä sitova kerros ja auma on peitettävä tiiviillä peitteellä
 • Auman alta on poistettava lumi
 • Yhteen aumaan on sijoitettava vähintään yhden hehtaarin alalle ja enintään koko lohkolle  ja siihen rajautuville lohkoille levitettävä määrä orgaanista lannoitetta.
 • Samaan paikkaa saa sijoittaa uuden auman vasta kahden välivuoden jälkeen
 • Aumaa ei saa sijoittaa alle 100 metrin etäisyydelle vesistöstä, valtaojasta tai talousvesikaivosta
 • Aumaa ei saa sijoittaa alle 5 m etäisyydelle ojasta
 • Aumassa varastointi on aina kielletty pohjavesialueella tai tulvanalaisella alueella

Tutustu ja ilmoita:

 

Pienimmästäkin, massamäärältään enintään 500 m³ koneellisesta ruoppauksesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle  ja vesialueen omistajalle vähintään 30 vuorokautta ennen töiden aloitusajankohtaa. Tilavuudeltaan yli 500 m³ ruoppaukselle tulee aina hakea lupa aluehallintovirastolta.

 

Ympäristönsuojelulain mukaan tietyistä ympäristöhaittaa aiheuttavista kertaluonteisista toiminnoista on tehtävä ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle. Näitä toimintoja ovat:

 • jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa
 • tilapäinen melu ja tärinä (meluilmoitus)
 • koeluonteinen toiminta
 • poikkeukselliset tilanteet
 • pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistaminen

Jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta on tehtävä ilmoitus jätehuoltorekisteriin merkitsemisestä (Jätelaki 100 §). Ammattimaista keräystä on esimerkiksi kunnan tai muiden jätehuollon palveluyritysten jätteiden kokoamista vastaanottopaikkoihin jätteen edelleen kuljettamiseksi käsittelyyn.

Ilmoitus jätetään sen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jonka alueella keräystä harjoitetaan.