Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Vesien suojelu

Ympäristösuoviranomaisen vesiensuojelutehtävät perustuvat pääosin ympäristösuojelulakiin ja vesilakiin. Keskeisimmät pintavesiensuojelutehtävät ovat vesistöjen tilan seuranta, vesiensuojelun kehittäminen ja valvonta sekä ojituksiin liittyvät asiat.

Tärkeä osa vesiensuojelutyötä kunnissa on seuranta, valvonta sekä lupa-asioihin annettavat lausunnot, joilla pyritään vähentämään ennakolta vesistöihin tulevaa kuormitusta.

Tavoitteena on, että vesiensuojelu otetaan huomioon kaikessa vesistöjen valuma-alueilla tapahtuvassa maankäytössä. Pintavesiä. kuormittavat erityisesti valuma-alueelta tulevat ravinteet, humus ja kiintoaineet. Ympäristösuojelulain perusteella oon asetettu eri toiminnanharjoittajille velvotteita kuormituksen vähentämiseksi.

Keski-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelma

Keski-Suomi toimii pääosin kahdella vesienhoitoalueella: Kokemäenjoen-Selkämeren-Saaristomeren vesienhoitoalue ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue. Hyvin pieni osa Keski-Suomea kuuluu Oulujen-Iijoen vesienhoitoalueeseen. Vesienhoitosuunnitelma on kooste alueellisista toimenpideohjelmista, joissa käsitellään mm vesiemme tilaa, tavoitteita ja toimenpiteitä alueellisesti.