Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Saarijärven kulttuurikasvatussuunnitelma


Kulttuurikasvatussuunnitelma on vuosittain toistuva, etukäteen budjetoitu ja selkeillä sopimuksilla aikaansaatu kokonaisuus, jossa kunkin kunnan toivomalle ikäryhmälle taataan halutunlainen taideja kulttuurikasvatus. Kulttuurikasvatussuunnitelma tarjoaa tietoa asuinkunnan historiasta, käytännöistä, merkkihenkilöistä ja jo olemassa olevasta kulttuuritarjonnasta. Se antaa osallistujille mah-
dollisuuden avartaa maailmankatsomustaan sekä käyttää älyään ja luovuuttaan.

Kulttuurikasvatussuunnitelmat perustuvat lakiin kuntien kulttuuritoiminnasta. Kunnan kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jolla kunta edistää kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista, saatavuutta ja käyttöä sekä taide- ja kulttuurikasvatusta että kulttuuriperintöä.

KOPSin parissa toimivat aina kunkin taiteenalan ammattilaiset ja harrastajat sekä käytännön järjestelyistä vastaava opetushenkilöstö. Laatu on kaiken ytimessä. Suunnitelmien kokonaisuudet linkittyvät aina kunnan
opetussuunnitelmaan.

Lukion oppilas huomion keskipisteenä

Ajankohtaista