Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiskasvatus ja esiopetus ovat osa sivistyspalveluja.

Varhaiskasvatus on kokonaisvaltaista lapsen kasvun ja kehityksen tukemista yhdessä vanhempien kanssa. Hoito, kasvatus ja opetus muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden – niiden painotus toiminnassa vaihtelee lapsen iän ja kehitystason mukaan. Tavoitteena on tarjota turvallista, monipuolista, perheiden tarpeita vastaavaa sekä ennaltaehkäisevää lapsen hyvinvointiin tähtäävää palvelua.


Jos huoltajalle herää kysymyksiä varhaiskasvatuksen arjesta tai toimintatavoista, kannustamme ensisijaisesti ottamaan asian puheeksi henkilöstön tai tarvittaessa esimiehen kanssa. Tavoitteena on, että asiat voidaan ratkaista keskustelemalla lasta hoitavan henkilöstön kanssa. Huoltajalla on kuitenkin mahdollisuus laatia muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta.

Varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla on oikeus tehdä muistutus päiväkodin johtajalle, toimipaikan vastuuhenkilölle tai varhaiskasvatusjohtajalle. Muistutus tulee tehdä pääsääntöisesti kirjallisesti. Muistutus voidaan tehdä myös suullisesti erityisestä syystä. Muistutus on kirjattava ja käsiteltävä asianmukaisesti ja siihen on annettava vastaus kohtuullisessa ajassa muistutuksen tekemisestä. (Varhaiskasvatuslaki 54§ 540/2018).

Täytä alla oleva lomake. Muistutus ohjautuu päiväkodinjohtajalle ja varhaiskasvatusjohtajalle.

Varhaiskasvatuksen tietovarantoon (Varda) kerätään tiedot varhaiskasvatuksessa olevista lapsista ja heidän huoltajistaan, toimipaikoista sekä varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varda on otettu käyttöön 1.1.2019. Tietojen tallentamisesta Vardaan määrätään varhaiskasvatuslaissa (540/2018). Tallennettua tietoa voidaan hyödyntää niin kunnallisessa kuin valtakunnallisessa kehittämisessä ja päätöksenteossa. Tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Tiedote varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan tallennettavista lasten ja huoltajien huoltajien tiedoista

Tiedote varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan tallennettavista työntekijöiden tiedoista

Tietosuojaseloste

Palveluohjauksesta vastaa varhaiskasvatusjohtaja

Tiina Kulmala

varhaiskasvatusjohtaja

050 3135 439
tiina.kulmala@saarijarvi.fi

Sähköinen asiointi

eDaisy-asiointipalvelun kautta lähetät hakemuksen sekä muut lomakkeet helposti ja nopeasti.

Avaa eDaisy


DaisyFamily on vanhempien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön viestinnän väline päivittäiseen yhteydenpitoon.

Avaa DaisyFamily