Skip to content
Saarijärven logo
Tekstikoko

Kuvataidekoulun yleinen oppimäärä ja opetussuunnitelma

 

Varhaisiän kuvataidekasvatus 5 – 6-vuotiaille

Yleisen oppimäärän opintoja edeltää 5-6 vuotiaille lapsille tarkoitettu varhaisiän kuvataidekasvatus. Opetus järjestetään ikäkausittain muodostetuissa ryhmissä, opetuksen laskennallinen laajuus on 50 tuntia vuodessa, yhteensä 100 tuntia. Lähtökohtana ovat 4-5 -vuotiaiden lasten elinympäristön visuaaliset ilmiöt, joita lähestytään opetuksessa leikinomaisin keinoin rohkaisten lasta ilmaisemaan ja pohtimaan havaintojaan ja tulkintojaan nähdystä, kuullusta, koetusta ja kuvitellusta.

Oppilaan aktiivisuutta ja moniaistista suhdetta maailmaan vahvistetaan tutkivien ja monipuolisten työskentelytapojen kautta. Opetus kannustaa iloitsemaan omasta ja toisten työstä sekä toimimaan ryhmässä muut huomioiden. Monipuolisella työskentelyllä kehitetään sekä motorisia taitoja että pitkäjänteisyyttä, joita taiteen tekemisessä tarvitaan.

Yhteiset opinnot 7 – 12-vuotiaille

Kuvataiteen yhteisten opintojen tarkoituksena on taiteenalan perustaitojen hankkiminen. Opintojen tavoitteena on rohkaista ja tukea oppilaan kuvallista ilmaisua, omakohtaisen taidesuhteen muotoutumista sekä identiteetin rakentumista. Yhteiset opinnot sisältävät kolme 100 tunnin laajuista opintokokonaisuutta, jotka kukin kestävät kaksi vuotta.

    • Omat kuvat 1 ja 2
    • Taiteen maailmat 1 ja 2
    • Visuaalinen ympäristö 1 ja 2

 

Teemaopinnot 13 – 18-vuotiaille

Teemaopintojen arvioinnilla tuetaan oppilasta yhteisissä opinnoissa hankkimiensa taitojen laajentamisessa. Jatkuvalla arvioinnilla ja muulla palautteella kehitetään oppilaan kuvataiteellista ajattelua, kuvailmaisua, tietoja ja vaikuttamismahdollisuuksia. Teemaopinnot sisältävät neljä 50 tunnin laajuista opintokokonaisuutta jotka kukin kestävät yhden vuoden.

  • Kuvan kieli ja taiteen ilmaisukeinot
  • Omat kuvat
  • Taiteen maailmat
  • Visuaalinen ympäristö

 

Kuvataidekoulun opetussuunnitelma

Saarijärven Kansalaisopiston kuvataidekoulun opettajat ja muu henkilökunta ovat laatineet kuvataidekoulun kuvataiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman. Sen laadinnassa on huomioitu niin oppilaiden yksilölliset tarpeet ja valmiudet kuin eri ikäluokkien kehitysvaiheet, kuvataiteen traditio, paikallisen kulttuurin omaleimaisuus, opiskelijoiden jatko-opintojen vaatimukset sekä oppilaitoksen ja sen toimintaympäristön toiminnallisuus. Opetussuunnitelna on hyväksynyt 22.5.2018 sivistyslautakunta.

 

Maalia sekoitetaan palettiin

Ajankohtaista

Kansalaisopisto15.11.2022

Tutustu myös